Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawna podstawa działalności

Poradnia jest zorganizowana i działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.);

 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.);

 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.);

 6. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.);

 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.199)

 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.)

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U . z 2008 r. Nr 173, poz. 1072);

 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 );

 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257). 

informację wytworzył(a): Sławomir Stefański
za treść odpowiada: Sławomir Stefański
data wytworzenia: 25-10-2004