Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pomocy

 

Oferta pomocy

dla dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców

Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciomi uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z

placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz w przypadku dzieci i ich rodziców nie uczęszczających

do placówki zamieszkujących na terenie powiatu Kłobuckiego.

Poradnia działa w ciągu całego roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku
 

w godzinach od 8.00 – 18.00.

Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Kadra pedagogiczna placówki to: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.

Poradnia udziela pomocy na wniosek rodziców dziecka bądź prawnych opiekunów,
a w przypadku ucznia pełnoletniego na jego wniosek.

Termin wizyty ustalić można telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni.

 

 

Zadanie, forma pomocy

Osoby realizujące

Diagnozowanie i opiniowanie potrzeb rozwojowych, przyczyn zaburzeń, wskazywanie form pomocy

Wszyscy pracownicy

Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

Wszyscy pracownicy

Diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń rozwoju mowy

Agnieszka Kupczyńska

Magdalena Szuławska-Owczarek

Ilona Bęben

Orzekanie:

- o potrzebie kształcenia specjalnego

- o potrzebie nauczania indywidualnego

- o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Wszyscy pracownicy

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niesłyszących
i słabosłyszących

 

Karolina Juszkiewicz

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży słabowidzących
i niewidomych

Anna Winter

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju

Specjaliści z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Ocena rozwoju psychomotorycznego
dzieci 5-, 6-letnich

Beata Spyra

Alicja Bińkowska

Karolina Juszkiewicz

Interwencja kryzysowa

Wszyscy pracownicy

Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu
i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

Wszyscy pracownicy

Badania przesiewowe „Platforma badania zmysłów: słuch, mowa, wzrok”

Agnieszka Kupczyńska

Magdalena Szuławska-Owczarek

Badania przesiewowe dzieci 6 letnich

Wszyscy pracownicy

Zmiany w obszarze kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- pomoc w opracowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych;

- udział w okresowej ocenie efektywności realizowanych Programów

Wszyscy pracownicy

 

 

Grupowa terapia logopedyczna
dla dzieci najmłodszych „Wesołe smerfy”

Agnieszka Kupczyńska

Magdalena Szuławska-Owczarek

Zajęcia warsztatowe dla uczniów:

Dla uczniów wszystkich typów szkół w ramach autorskiego programu zajęć psychoedukacyjnych

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

„Bezpieczne korzystanie z komputera, bezpieczeństwo w sieci. Zagrożenia cyberprzemocą” warsztaty z prezentacją multimedialną

Alicja Bińkowska

Beata Spyra

Trening koncentracji uwagi dla dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej

Alicja Bińkowska

Beata Spyra

„Zły dotyk” zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Zajęcia o tematyce śmierci i umierania dla uczniów

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

„Osobowość ucznia a predyspozycje do wykonywania zawodu”

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

„Żyję zdrowo” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„My wszyscy w naszej klasie” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Nie daj się oszukać środkom odurzającym” - zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Razem możemy więcej” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Tworzymy zgraną grupę” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Poznajmy siebie nawzajem” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I -III szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Integruję się z grupą – nie jestem agresywny” - zajęcia warsztatowe

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Agresywnie czy asertywnie” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Nie nietolerancji” zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Kilka słów o uzależnieniu” zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Program zajęć profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Wpływ gier komputerowych na funkcjonowanie dziecka”

Anna Winter

 

„Techniki wspomagające uczenie się”
 

Beata Spyra

Alicja Bińkowska

 

Socjoterapeutyczne zajęcia grupowe
dla młodzieży gimnazjalnej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

 

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowanie kariery zawodowej- zajęcia zawodoznawcze
dla uczniów klasy II, III gimnazjum

Sławomir Stefański

Iwona Nadaj

 

Pogadanki i warsztaty dla rodziców:

 

Prawidłowe relacje między rodzicem
a dzieckiem - pogadanka dla rodziców

Anna Winter

 

Grupa edukacyjno- korekcyjna dla rodziców doświadczających przemocy w rodzinie

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

 

Pomoc rodzinom z problemem przemocy

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

 

„Dobry rodzic, dobry start” cz.1 i cz.2 – warsztaty dla rodziców małych dzieci (do 6 r.ż.)

Karolina Juszkiewicz

 

Konsultacje dla rodziców na temat wspierania rozwoju małego dziecka

Beata Spyra

Alicja Bińkowska

 

Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców - pomoc indywidualna

 

Jolanta Świerk

 

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców uczniów klasy III gimnazjum
„Gimnazjum i co dalej”

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

 

Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym

Wszyscy pracownicy

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej:

 

Szkolenie Rad Pedagogicznych w zakresie pracy z dzieckiem i młodzieżą słabowidzącymi
i niewidomymi

Anna Winter

 

Szkolenie Rad Pedagogicznych: „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”

Karolina Juszkiewicz

 

„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” - szkolenie Rady Pedagogicznej

Małgorzata Orzeł

 

Zajęcia o tematyce śmierci i umierania - szkolenie Rady Pedagogicznej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

 

„Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli” - szkolenie Rady Pedagogicznej

Karolina Juszkiewicz

Anna Winter

 

„Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli” - szkolenie Rady Pedagogicznej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

 

Grupa wsparcia dla logopedów szkolnych

Agnieszka Kupczyńska

Magdalena Szuławska-Owczarek

 

Szkolenie Rad Pedagogicznych w zakresie pracy z dzieckiem dyslektycznym

Wszyscy pracownicy

 

Depresja wśród dzieci i młodzieży

Ewa Nieroba

 

Jak czytać opinie i orzeczenia

Wszyscy pracownicy

 

 

 

Przedstawiona oferta jest propozycją Poradni. Istnieje możliwość uzgodnienia tematów i form pomocy w zależności od aktualnych potrzeb Placówki czy też dostosowania tematu do grupy wiekowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

informację wytworzył(a): Sławomir Stefański
za treść odpowiada: Sławomir Stefański
data wytworzenia: 25-10-2004