Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespoły orzekające

1.W Poradni działają Zespoły Orzekające.

2.
Zespoły Orzekające w Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych  przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U.z 2008 r. Nr 173, poz.1072 )

 


3.
Przewodniczącym Zespołów Orzekających jest dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba.

4.
Dyrektor Poradni powołuje zespoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka a w przypadku ucznia pełnoletniego na jego wniosek.

5.
Zespoły orzekające działają zgodnie z procedurą

6. W skład zespołu wchodzą:

Przewodniczący zespołu
Psycholog
Pedagog
Lekarz
Inne osoby zgodnie z potrzebami

7. Zespoły Orzekające orzekają o: 
- potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej
społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
-  potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,  dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola ,
                                                                 - potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
-potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
- potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

8. Poradnia wydaje orzeczenia o :

1/ potrzebie kształcenia specjalnego,
2/ potrzebie  indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
3/ potrzebie indywidualnego nauczania                                                                                                                                                                                                                                            4/ potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
5/
braku potrzeby kształcenia specjalnego,                                                                                                   6/ oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

informację wytworzył(a): Sławomir Stefański
za treść odpowiada: Sławomir Stefański
data wytworzenia: 25-10-2004