Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rodzaje opinii

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 2. objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 3. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 4. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
 5. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 6. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 7. pierwszeństwa w przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej ucznia  z problemami zdrowotnymi
 8. o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 9. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 10. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 11. objęcia dziecka pomoca psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 12. innych  związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży określonych w odrębnych przepisach

 

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka .Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko . 

informację wytworzył(a): Sławomir Stefański
za treść odpowiada: Sławomir Stafański
data wytworzenia: 25-10-2004