Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok szkolny 2007/2008

nowa podstrona, dodana 2008-10-31

 

Tabela PPP1. Działalność diagnostyczna poradni

Rodzaje diagnoz

dzieci w wieku
do 3 roku życia

dzieci w wieku
przedszkolnym

uczniowie szkół
podstawowych

uczniowie
gimnazjum

uczniowie szkół
ponadpodst/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

psychologicznych

2

145

474

247

72

3

943

pedagogicznych

2

120

452

222

69

2

867

logopedycznych

9

563

118

39

15

0

744

lekarskich

2

6

35

22

10

0

75

Tabela PPP2. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom

Formy pracy

pedagodzy
i psych. szkol.

nauczyciele
i wych. klas

rodzice

wychowawcy
placówek

inni

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

warsztaty *

0

36

5

0

0

41

terapie rodzin **

x

x

0

x

0

0

udział w radach pedagogicznych ***

x

3

x

0

x

3

prelekcje, wykłady ***

1

0

5

0

0

6

inne formy pracy

0

54

89

4

0

147

Tabela PPP3. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i mlodzieży

Formy pomocy bezpośredniej

dzieci
do 3 roku
życia

dzieci w
wieku
przedszk.

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się i
nieprac.

Ogółem

> 3 m-ce

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

x

1

6

0

0

0

7

7

Terapia logopedyczna:

5

139

51

2

1

0

198

198

Psychoterapia:

x

0

2

0

0

0

2

2

Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu:

x

x

0

773

0

0

773

0

Inne formy pomocy indywidualnej:

0

0

1

0

0

0

1

1

Inne formy pomocy grupowej:

0

0

112

282

167

0

561

1

Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań:

x

x

x

3

0

0

3

x

Indywidualne porady zawodowe bez badań:

x

x

0

0

0

0

0

x

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone wszkołach i placówkach:

x

x

302

364

273

x

939

0

Mediacje i negocjacje:

x

x

0

21

0

0

21

0

Porady bez badań:

0

1

4

4

1

0

10

x

Porady po badaniach przesiewowych:

2

416

23

0

x

x

441

x

Tabela PPP4. Wydane orzeczenia

Rodzaj wydanego orzeczenia

dzieci
do 3 roku

dzieci w
wieku przed-
szkolnym

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

Niedosłyszących i słabo słyszących

x

0

2

1

0

x

3

Niewidomych i słabo widzących

x

0

2

0

0

x

2

Niepełnosprawnością ruchową

x

3

2

2

1

x

8

Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

x

x

18

6

0

x

24

Upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

x

3

5

5

0

x

13

Zaburzeniami sprzężonymi:

x

1

0

1

0

x

2

Zaburzeniami zachowania:

x

x

0

1

0

0

1

Upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze):

x

1

0

1

1

x

3

O potrzebie indywidualnego nauczania / indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego:

x

0

28

18

12

x

58

Tabela PPP5. Wydane opinie w sprawach

Formy pomocy bezpośredniej

dzieci
do 3 roku

dzieci w
wieku przed-
szkolnym

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

Wczesnego wspomagania rozwoju:

4

3

x

x

x

x

7

Przyspieszenia obowiązku szkolnego:

x

4

x

x

x

x

4

Odroczenia obowiązku szkolnego:

x

11

x

x

x

x

11

Promocji dziecka kl. I-III w trakcie roku szkol.:

x

x

0

x

x

x

0

Pozostawienia ucznia kl. I-III na drugi rok:

x

x

1

x

x

x

1

Dostosowania wymagań edukacyjnych:

x

x

180

124

25

x

329

Dostosowanie warunków i formy - sprawdziany:

x

x

54

x

x

x

54

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy gimnazjalne:

x

x

x

59

x

x

59

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy maturalne:

x

x

x

x

12

x

12

Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki:

x

x

0

1

0

x

1

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy:

x

x

x

4

x

x

4

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego:

x

x

x

3

2

1

6

Objęcia dziecka pmocą psych-peda. w przedszkolu:

0

9

x

x

x

x

9

Objęcia dziecka pmocą psych-peda. w szkole lub pl. oświat.:

x

x

167

35

7

x

209

Inne opinie:

0

2

0

1

0

0

3

Tabela PPP6. Liczba dzieci przyjętych przez poradnię

Liczba przyjętych

1524

 

* podać liczbę osób;  ** podać liczbę rodzin;   *** podać liczbę spotkań 

informację wytworzył(a): Sławomir Stefański
za treść odpowiada: Sławomir Stefański
data wytworzenia: 31.10.2008 r