Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok szkony 2006/2007

nowa podstrona, dodana 2008-10-31

 

Tabela PPP1. Działalność diagnostyczna poradni

Rodzaje diagnoz

dzieci w wieku
do 3 roku życia

dzieci w wieku
przedszkolnym

uczniowie szkół
podstawowych

uczniowie
gimnazjum

uczniowie szkół
ponadpodst/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

psychologicznych

3

152

490

222

54

0

921

pedagogicznych

1

129

465

211

59

0

865

logopedycznych

8

561

236

18

3

0

826

lekarskich

0

0

0

0

0

0

0

Tabela PPP2. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom

Formy pracy

pedagodzy
i psych. szkol.

nauczyciele
i wych. klas

rodzice

wychowawcy
placówek

inni

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

treningi *

0

0

2

0

x

2

warsztaty *

0

18

10

0

0

28

terapie rodzin **

x

x

0

x

0

0

udział w radach pedagogicznych ***

x

2

x

0

x

2

prelekcje, wykłady ***

0

2

6

0

0

8

inne formy pracy

13

172

135

23

0

343

Tabela PPP3. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i mlodzieży

Formy pomocy bezpośredniej

dzieci
do 3 roku
życia

dzieci w
wieku
przedszk.

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się i
nieprac.

Ogółem

> 3 m-ce

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

x

2

4

1

1

0

8

8

Terapia logopedyczna:

1

125

88

4

2

0

220

219

Socjoterapia:

x

0

46

3

0

0

49

0

Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu:

x

x

0

975

0

0

975

0

Inne formy pomocy indywidualnej:

0

0

5

5

1

0

11

11

Inne formy pomocy grupowej:

412

0

608

1289

663

0

2972

4

Porady bez badań:

0

4

3

3

0

0

10

x

Porady po badaniach przesiewowych:

11

413

94

0

x

x

518

x

Tabela PPP4. Wydane orzeczenia

Rodzaj wydanego orzeczenia

dzieci
do 3 roku

dzieci w
wieku przed-
szkolnym

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

Niedosłyszących i słabo słyszących

x

0

2

3

2

x

7

Niepełnosprawnością ruchową

x

4

1

0

0

x

5

Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

x

x

24

10

1

x

35

Upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

x

2

5

2

1

x

10

Zaburzeniami sprzężonymi:

x

0

2

1

0

x

3

O potrzebie indywidualnego nauczania / indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego:

x

0

35

16

3

x

54

Tabela PPP5. Wydane opinie w sprawach

Formy pomocy bezpośredniej

dzieci
do 3 roku

dzieci w
wieku przed-
szkolnym

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

Wczesnego wspomagania rozwoju:

0

3

x

x

x

x

3

Przyspieszenia obowiązku szkolnego:

x

5

x

x

x

x

5

Odroczenia obowiązku szkolnego:

x

5

x

x

x

x

5

Dostosowania wymagań edukacyjnych:

x

x

153

115

26

x

294

Dostosowanie warunków i formy - sprawdziany:

x

x

78

x

x

x

78

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy gimnazjalne:

x

x

x

56

x

x

56

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy maturalne:

x

x

x

x

21

x

21

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy zawodowe:

x

x

x

x

1

x

1

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy:

x

x

x

4

x

x

4

Pierszeństwa w przyjęciu ucznia z proble. zdrow. do szk. ponadgimnazjalnej:

x

x

x

1

x

x

1

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego:

x

x

x

5

0

0

5

Objęcia dziecka pmocą psych-peda. w przedszkolu:

0

13

x

x

x

x

13

Objęcia dziecka pmocą psych-peda. w szkole lub pl. oświat.:

x

x

161

19

4

x

184

Inne opinie:

0

2

4

0

0

0

6

Tabela PPP6. Liczba dzieci przyjętych przez poradnię

Liczba przyjętych

1734

 

* podać liczbę osób;  ** podać liczbę rodzin;   *** podać liczbę spotkań

  

informację wytworzył(a): Sławomir Stefański
za treść odpowiada: Sławomir Stefański
data wytworzenia: 31.10.2008 r