Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok szkolny 2008/2009

Tabela PPP1. Działalność diagnostyczna poradni

Rodzaje diagnoz

dzieci w wieku
do 3 roku życia

dzieci w wieku
przedszkolnym

uczniowie szkół
podstawowych

uczniowie
gimnazjum

uczniowie szkół
ponadpodst/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

psychologicznych

7

78

523

231

59

3

901

pedagogicznych

6

50

509

227

64

1

857

logopedycznych

7

193

85

19

2

0

306

lekarskich

3

9

67

33

16

0

128

Tabela PPP2. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom

Formy pracy

pedagodzy
i psych. szkol.

nauczyciele
i wych. klas

rodzice

wychowawcy
placówek

inni

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

treningi *

0

4

10

0

x

14

warsztaty *

0

0

15

0

0

15

terapie rodzin **

x

x

4

x

0

4

udział w radach pedagogicznych ***

x

40

x

0

x

40

prelekcje, wykłady ***

0

0

78

0

0

78

inne formy pracy

19

69

578

2

82

750

Tabela PPP3. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i mlodzieży

Formy pomocy bezpośredniej

dzieci
do 3 roku
życia

dzieci w
wieku
przedszk.

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się i
nieprac.

Ogółem

> 3 m-ce

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

x

1

4

1

0

0

6

6

Terapia logopedyczna:

6

146

53

4

2

0

211

211

Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu:

x

x

0

732

0

0

732

0

Inne formy pomocy indywidualnej:

0

0

1

0

0

0

1

0

Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone wszkołach i placówkach:

x

x

1113

578

266

x

1957

0

Porady bez badań:

0

13

20

3

3

0

39

x

Porady po badaniach przesiewowych:

22

498

146

1

x

x

667

x

Tabela PPP4. Wydane orzeczenia

Rodzaj wydanego orzeczenia

dzieci
do 3 roku

dzieci w
wieku przed-
szkolnym

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

Niedosłyszących i słabo słyszących

x

1

5

4

1

x

11

Niewidomych i słabo widzących

x

1

6

2

0

x

9

Niepełnosprawnością ruchową

x

1

1

1

0

x

3

Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim:

x

x

21

6

3

x

30

Upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

x

6

9

6

1

x

22

Zaburzeniami sprzężonymi:

x

1

3

2

0

x

6

Niedostosowanych społecznie:

x

x

0

10

0

0

10

Upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze):

x

1

2

1

1

x

5

O potrzebie indywidualnego nauczania

x

x

38

12

10

x

60

 

Tabela PPP5. Wydane opinie w sprawach

Formy pomocy bezpośredniej

dzieci
do 3 roku

dzieci w
wieku przed-
szkolnym

uczniowie
szkół
podstaw.

uczniowie
gimnazjum

ucz. szkół
ponadpod/
ponadgim.

młodzież nie-
ucząca się
i niepracująca

Ogółem

0

1

2

3

4

5

6

7

Wczesnego wspomagania rozwoju:

3

4

x

x

x

x

7

Przyspieszenia obowiązku szkolnego:

x

1

x

x

x

x

1

Odroczenia obowiązku szkolnego:

x

12

x

x

x

x

12

Pozostawienia ucznia kl. I-III na drugi rok:

x

x

1

x

x

x

1

Dostosowania wymagań edukacyjnych:

x

x

170

119

27

x

316

Dostosowanie warunków i formy - sprawdziany:

x

x

52

x

x

x

52

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy gimnazjalne:

x

x

x

71

x

x

71

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy maturalne:

x

x

x

x

18

x

18

Dostosowanie warunków i formy - egzaminy zawodowe:

x

x

x

x

4

x

4

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy:

x

x

x

5

x

x

5

Pierszeństwa w przyjęciu ucznia z proble. zdrow. do szk. ponadgimnazjalnej:

x

x

x

1

x

x

1

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego:

x

x

x

3

1

0

4

Objęcia dziecka pmocą psych-peda. w przedszkolu:

0

9

x

x

x

x

9

Objęcia dziecka pmocą psych-peda. w szkole lub pl. oświat.:

x

x

156

28

11

x

195

Inne opinie:

0

0

2

0

0

0

2

Tabela PPP6. Liczba dzieci przyjętych przez poradnię

Liczba przyjętych

1746

  

Podmiot udostępniający: PPP-P w Kłobucku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sławomir Stefański
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)