Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii dla dzieci z dysleksją

 

                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 04.02.2014 r.

Procedura przyjmowania wniosków, przeprowadzania badań i wydawania opinii, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku

 Podstawa prawna:

1.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego 2013  roku w sprawie szczegółowych zasad działania

    publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2013 r. 

            poz.199)

2.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji

    pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz.532 )

3.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

    klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

    ( Dz. U. z  2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

        4.ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Lp

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Przyjęcie zgłoszenia o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  telefonicznie lub osobiście od rodziców lub prawnych opiekunów . Zebranie wstępnych informacji o przyczynie zgłoszenia w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.

W klasach I-III diagnozuje się ryzyko dysleksji rozwojowej. Diagnozę dysleksji rozwojowej można postawić po klasie III do ukończenia klasy VI.

W przypadku ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej badania pod kątem dysleksji rozwojowej mogą być przeprowadzone na wniosek dyrektora szkoły po uzyskaniu  zgody rodziców lub prawnych opiekunów, albo pełnoletniego ucznia  oraz akceptacji Rady Pedagogicznej.

Wszyscy pracownicy pedagogiczni i inspektor

W dniu zgłoszenia

2.

 

Wyznaczenie terminu badania i zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie badania.

Pracownik pedagogiczny odpowiedzialny za dany teren lub inspektor

Niezwłocznie

3.

Zobowiązanie rodziców lub prawnych opiekunów do przedstawienia dokumentacji dot. dziecka w zależności od problemu, z którym się zgłasza, w szczególności opinii ze szkoły lub opinii polonisty, wykazu ocen, zeszytów, innych prac pisemnych lub rysunków dziecka, dokumentacji lekarskiej (zaświadczenia lekarskiego od okulisty i laryngologa, w uzasadnionych przypadkach od neurologa).
Poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o celu przedstawienia w/w dokumentacji .

Pracownik przyjmujący zgłoszenie

Do czasu wydania opinii

4.

Przyjęcie rodziców lub prawnych opiekunów.
Przedstawienie się.
Zebranie wstępnych informacji dot. zgłaszanego problemu i zaproponowanie odpowiednich form pomocy z podaniem czasu i terminów spotkań.

Pracownicy przyjmujący dziecko

W wyznaczonym terminie

5.

Zobowiązanie rodziców lub prawnych opiekunów do złożenia pisemnej zgody na badanie dziecka zgodnie z obowiązującym wzorem.

Pracownicy przyjmujący dziecko

W wyznaczonym terminie

6.

Wykonanie badania z wykorzystaniem metod i technik badawczych zapewniających rzetelną diagnozę problemu.

Pracownicy przyjmujący dziecko

W wyznaczonym terminie

 

7.

Zapewnienie odpowiednich warunków w trakcie wykonywania badania, w szczególności:
-poczucie bezpieczeństwa
-odpowiednie miejsce do pracy
-czas pracy i przerwy na odpoczynek
-eliminowanie czynników zakłócających
pracę dziecka
-przerwanie badania i wyznaczenie
następnego terminu w przypadku
zaobserwowania objawów
zmęczenia

Pracownicy przyjmujący dziecko

W wyznaczonym terminie

 

8.

Obliczenie wyników badań, konsultacje specjalistów badających dziecko i przedstawienie rodzicom lub prawnym opiekunom diagnozy przyczyn problemu ,przedstawienie ustnej opinii i przekazanie zaleceń do pracy z dzieckiem i wskazanie odpowiednich form pomocy postdiagnostycznej oraz uzyskanie informacji od rodziców  na temat poziomu realizacji ich potrzeb.

Pracownicy przyjmujący dziecko

Po zakończeniu badań

 

9.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji dziecka niezbędnej do wydania opinii zobowiązanie rodziców lub prawnych opiekunów do dostarczenia wymaganych dokumentów lub konsultacji specjalistów spoza poradni w szczególności lekarzy .

Rodzice lub prawni opiekunowie

W ustalonym terminie

 

10.

W przypadku wystąpienia konieczności konsultacji z wychowawcą lub dyrektorem placówki, do której uczęszcza dziecko, uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na konsultację. Stosowny zapis z czytelnym podpisem rodziców lub prawnych opiekunów umieszcza się w karcie indywidualnej.

Pracownicy przyjmujący dziecko

W czasie kontaktu z rodzicami

 

11.

Po zgromadzeniu pełnej dokumentacji umożliwiającej wydanie opinii poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o możliwości wydania pisemnej opinii z zalecanymi formami pomocy . Opinię wydaje się po udokumentowaniu pracy samokształceniowej dziecka w domu przez okres co najmniej pół roku. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic przedstawi zeszyty ćwiczeń lub inne dowody  systematycznej pracy dziecka nad ortografią, zespół wykonujący badanie może podjąć decyzję o wydaniu opinii bezpośrednio po przeprowadzeniu badań diagnostycznych.

Zespół wykonujący badanie

W trakcie spotkania z rodzicami

 

12.

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka, opiekuna prawnego dziecka  albo pełnoletniego  ucznia, którego dotyczy opinia.

Opinia  poradni zawiera:
1.oznaczenie poradni wydającej opinię;

2.numer opinii;

3. datę wydania opinii;

4. podstawę prawną wydania opinii;

5. imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia-również nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza;

6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;


7.stanowisko  w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;


8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzali opinię;

11. podpis dyrektora poradni;

Zespół wykonujący badanie

W terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Jeżeli konieczne jest przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka  niezbędnego w celu wydania opinii, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

 

13.

Umieszczenie opinii w bazie danych, zarejestrowanie opinii, przekazanie do przeczytania i sprawdzenia członkom zespołu sporządzającego opinię .

inspektor

W ciągu 3 dni od dnia złożenia sporządzonej opinii.

 

14.

Przeczytanie i umieszczenie na opinii podpisu i pieczątki osób badających i przekazanie opinii wraz z kartą indywidualną do dyrektora

Zespół badający

Niezwłocznie po otrzymaniu wydrukowanej opinii

 

15.

Analiza dokumentacji dziecka znajdującej się w karcie indywidualnej.
Zatwierdzenie opinii do wydania, podpisanie opinii przez dyrektora.

dyrektor

Na bieżąco

 

 

16.

Wydanie opinii następuje poprzez:
-wysłanie listem poleconym na wskazany przez rodziców adres
-wydanie opinii rodzicom lub prawnym opiekunom osobiście z potwierdzeniem odbioru w karcie indywidualnej dziecka, w sposób następujący:
otrzymałem, czytelny podpis , data.

Umieszczenie odpisu opinii w zbiorze opinii na dany rok szkolny.

inspektor

Na bieżąco

 

17.

Powiadomienie klienta o wystąpieniu przeszkód w wydaniu opinii w terminie (np.: choroba pracownika,) z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Pracownicy odpowiedzialni za wydanie opinii, dyrektor, st. inspektor powiatowy lub inni upoważnieni do tego pracownicy.

Niezwłocznie po wystąpieniu przeszkody w wydaniu opinii

 

18.

Wydanie kopii opinii na pisemny wniosek klienta .

 

y inspektor powiatowy

 

 

 

Niezwłocznie po

złożeniu wniosku.


Traci moc Procedura przyjmowania uczniów  z podejrzeniem specyficznych trudności w uczeniu się w  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku z dnia  15 lutego 2011 r.

informację wytworzył(a):

Sławomir Stefański

za treść odpowiada:

Sławomir Stefański

data wytworzenia:

27-10-2004