Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno

                                                                                                                                                                    Załącznik    nr    2    do protokołu posiedzenia RP z dnia   4 lutego   2014 r.

 

       Procedura przeprowadzania badań i wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

                                        Pedagogicznej w Kłobucku.

Podstawa prawna:

1.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego 2013  roku w sprawie szczegółowych zasad działania

    publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2013 r. 

            poz.199)

2.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji

    pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz.532 )

3.  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

    klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

    ( Dz. U. z  2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

        4.ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Lp

Zadanie

Osoba/y odpowiedzialne

Termin realizacji

 1

Przyjęcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub ucznia pełnoletniego  w wyznaczonym terminie i godzinie.

Przedstawienie się /imię i nazwisko, stanowisko/

Zebranie wstępnych informacji dot. zgłaszanego problemu i zaproponowanie odpowiednich form pomocy .

Pracownicy pedagogiczni przyjmujący klienta

W wyznaczonym terminie

2

Przyjęcie pisemnego wniosku  od klienta o przeprowadzenie badań wg wzoru , stanowiącego załącznik  nr 1 do Procedury ....

Pracownicy pedagogiczni przyjmujący klienta

Przed wykonaniem badań

3

Wykonanie badania z wykorzystaniem metod i technik badawczych  zgodnie z instrukcjami zapewniającymi rzetelną diagnozę problemu.

Pracownicy przyjmujący klienta

Zgodnie z ustalonymi z klientem terminami

4

Zapewnienie odpowiednich warunków  w trakcie wykonywania badania, wynikających z ogólnych zasad, instrukcji stosowania metod diagnostycznych.

Pracownicy wykonujący badania

W trakcie badania

5

Obliczenie wyników badań, konsultacje specjalistów wykonujących badanie, ustalenie diagnozy i form pomocy postdiagnostycznej.

Zespół pracowników wykonujących badania

Po zakończeniu procesu diagnostycznego.

6

Przekazanie rodzicom w formie ustnej diagnozy problemu, zaleceń postdiagnostycznych oraz uzyskanie informacji na temat poziomu realizacji ich potrzeb.

Pracownicy wykonujący badania

Po zakończeniu badań lub w terminie ustalonym z klientem.

7

Przyjęcie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie od rodziców/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia o wydanie opinii  załącznik nr 2 .

Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich,

a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

Pracownicy wykonujący badania

Po zakończeniu badań lub w terminie ustalonym z klientem.

8

Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie

zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia do przedstawienia tej dokumentacji.

Pracownicy wykonujący badania

Po zakończeniu badań  w terminie ustalonym z klientem.

9

W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni

uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów,  informując o tym osobę składającą wniosek i uzyskując     zgodę -potwierdzoną datą i czytelnym podpisem   w karcie indywidualnej.

Pracownicy wykonujący badania

Po zakończeniu badań

10

Opracowanie pisemnej opinii.

Zespół pracowników wykonujących badania

 

11

Wydanie pisemnej opinii.

I. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) podstawę prawną wydania opinii;

5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

6) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11) podpis dyrektora poradni.

 

II. Opinia sporządzana jest w  dwóch egzemplarzach , z których jeden otrzymują rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczeń, drugi pozostaje w karcie indywidualnej .

III. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia,

poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

III. Dwa egzemplarze opinii podpisują  pracownicy opracowujący opinię i dyrektor Poradni.

Zespół pracowników wykonujących badania

dyrektor

starszy inspektor powiatowy

W  terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia,  nie jest możliwe wydanie

przez poradnię opinii w ww. terminie , opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

12

Doręczenie opinii wnioskodawcy odbywa się poprzez:

I. pocztę –przesyłką poleconą

II. pracowników Poradni za pokwitowaniem odbioru (data i czytelny podpis) przez klienta lub upoważnionej przez niego osoby, przy czym pisemne  upoważnienie pozostaje  w karcie indywidualnej klienta

Upoważnienie powinno zawierać:

1.Imię i nazwisko osoby upoważnionej

2.wskazanie dokumentu ( ze zdjęciem)potwierdzającego tożsamość

3.imię i nazwisko, datę urodzenia, dziecka/ucznia, którego dotyczy opinia

4.datę i czytelny podpis osoby upoważniającej

III. Doręczenie kopii opinii do  przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza. odbywa się przez pocztę lub pracowników Poradni z obowiązkiem pisemnego potwierdzenia odbioru przez upoważnionego pracownika przedszkola, szkoły lub placówki.

Starszy inspektor powiatowy

pracownicy pedagogiczni

1.niezwłocznie po sporządzeniu opinii

2.w terminie ustalonym z klientem, z tym, że w karcie indywidualnej powinna być adnotacja podpisana przez klienta, że odbierze opinię.

 

13

Powiadomienie klienta o wystąpieniu przeszkód w wydaniu opinii w terminie (np.: choroba pracownika,) z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Pracownicy odpowiedzialni za wydanie opinii, dyrektor, st. inspektor powiatowy lub inni upoważnieni do tego pracownicy.

Niezwłocznie po wystąpieniu przeszkody w wydaniu opinii

14

Wydanie kopii opinii na pisemny wniosek klienta .

 

y inspektor powiatowy

 

 

 

Niezwłocznie po

złożeniu wniosku.


Traci moc Procedura przyjmowania wniosków i wydawania opinii  w Powiatowej Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku z dnia  12 stycznia 2010 r.

 

  Załącznik nr 1

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Kłobucku

Proszę o wykonanie badania:*

     psychologicznego

 

     pedagogicznego

 

     logopedycznego

 


Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………,


ur. ……………………………………………………………………………………..

 

Kłobuck,dn.................            .....................................

                                             Podpis rodzica, opiekuna prawnego

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kłobucku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.).

 Kłobuck, dn……………………               ……………………………………

* Proszę wstawić znak X przy wybranej opcji 

 

 

 Załącznik nr 2

                                                                                                    

 ..................................................

 Imię i nazwisko     

 ...................................................

Miejsce zamieszkania                                                                                                     

 

 

                                               WNIOSEK O WYDANIE OPINII

 

                 do Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłobucku

dla

 

Imię i nazwisko                                              ...............................................................................

/dziecka lub pełnoletniego ucznia/

 

Data i miejsce urodzenia                                ...............................................................................

 

Numer PESEL                                               ...............................................................................

 

Miejsce zamieszkania                                     ..............................................................................

 

Nazwa i adres szkoły, przedszkola, klasa,

zawód                                                         …………………………………………………..

                                                                    …………………………………………………..

 

w sprawie                                     …......................................................................................

                                                       …......................................................................................

 

                                                                        U z a s a d n i e n i e

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

 

……………………………..                                                                                                  ..............................................................

/miejscowość , data/                                                                                                                Podpis wnioskodawcy/ -ów

                                                                                                                                                                /Imię i nazwisko/