Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedura rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania

Procedura rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Zespół Orzekający przy Powiatowej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku.

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia w sekretariacie poradni osobiście lub listownie

wnioskodawca

Po zgromadzeniu dokumentacji dot. sprawy

Poinformowanie rodziców o terminie posiedzenia zespołu orzekającego i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu w przypadku osobistego złożenia wniosku przez rodziców zgodnie z harmonogramem ustalonym na rok szkolny.

Poinformowanie rodziców o procedurze, dokumentach które mogą złożyć , o konsekwencjach wydania orzeczenia. Udzielenie pomocy w złożeniu dokumentacji.

Pracownicy badający dziecko

W terminie składania wniosków przez rodziców w/g harmonogramu posiedzeń zespołu

Przyjęcie wniosku od rodziców i zarejestrowanie w dokumentacji poradni

Pracownik sekretariatu

Na bieżąco

Przekazanie wniosku do przewodniczącego zespołu orzekającego

Pracownik sekretariatu

Na bieżąco

Zawiadomienie pisemne rodziców o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu w przypadku nadesłania wniosku listownie zgodnie z harmonogramem ustalonym na rok szkolny.

Przewodniczący Zespołu

W ciągu 3 dni od daty wpłynięcia wniosku

Powołanie Zespołu Orzekającego w terminie innym niż ujętym w harmonogramie w przypadkach losowych , np: choroba członków zespołu, konieczność pilnego rozpatrzenia wniosku rodziców lub opiekunów dziecka.

Przewodniczący Zespołu

 

Przygotowanie dokumentacji dziecka do rozpatrzenia na Zespole Orzekającym w przypadku badania w tut. poradni

Pracownicy badający dziecko

W ciągu 2 dni od wpłynięcia wniosku

Przygotowanie dokumentacji dziecka do rozpatrzenia na zespole orzekającym w przypadku badania dziecka poza poradnią

Przewodniczący Zespołu

W ciągu 2 dni od wpłynięcia wniosku

Zwrócenie wnioskodawcom wniosku jeżeli z treści wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii lub zawiadomienie wnioskodawców o innym sposobie załatwienia sprawy

Dyrektor poradni

W terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku

Wezwanie wnioskodawców do uzupełnienia dokumentacji

Przewodniczący Zespołu

W ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku

Powołanie składu Zespołu Orzekającego zarządzeniem wewnętrznym dyrektora zgodnie

Przewodniczący Zespołu

W ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku

Rozpatrzenie wniosku na Zespole Orzekającym

Członkowie Zespołu Orzekającego

W terminie wyznaczonym

Podjęcie decyzji poprzez głosowanie dot. wniosku rodziców

Członkowie Zespołu –większością głosów

Podczas posiedzenia

Wyznaczenie członka zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie orzeczenia lub opinii

Przewodniczący zespołu

Podczas posiedzenia zespołu orzekającego

Sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu orzekającego

Wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu

Na posiedzeniu zespołu

Przygotowanie orzeczenia lub opinii

Wyznaczony członek zespołu

W terminie 7 dni od posiedzenia zespołu orzekającego

Przygotowanie orzeczenia lub opinii do doręczenia wnioskodawcy

Pracownik sekretariatu

W terminie 10 dni od posiedzenia zespołu

Doręczenie opinii lub orzeczenia wnioskodawcy

-listem poleconym

-osobiście w sekretariacie z czytelnym podpisem wnioskodawcy i datą

 

 

Pracownik sekretariatu

 

 

W terminie 14 dni od daty posiedzenia zespołu

Rozpatrzenie odwołania złożonego przez wnioskodawcę

Członkowie zespołu orzekającego

W terminie 7 dni od daty złożenia odwołania

Przesłanie odwołania wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w Katowicach w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania.

Przewodniczący zespołu orzekającego

W terminie 14 dni od daty złożenia odwołania

 


informację wytworzył(a): Sławomir Stefański
za treść odpowiada: Sławomir Stefański
data wytworzenia: 27-10-2004