Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STATUT

 Załącznik  do uchwały nr 1/13  Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku z dnia 3 września  2013 r.

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu znowelizowanego Statutu

Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Kłobucku

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Statut określa organizację i zasady działania Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłobucku, zwanej dalej Poradnią.

 

§ 1.

 

1.Siedziba Poradni mieści się w Kłobucku, ul. Ks. Skorupki 46.

2.Poradnia  jest placówką oświatową.

3.Poradnia jest zorganizowana i działa na podstawie:

1)Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

z późn. zm.);

2)Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);

3)Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013r. poz. 595, z późn. zm.);

4)Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013r. poz. 885, z późn. zm.);

5)Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013r. poz. 330, z późn. zm.);

6)Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.);

7)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego  2013 r. roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.199)

8)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.)

9)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U . z 2008 r. Nr 173, poz. 1072);

10)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia  2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 );

11)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23,
poz. 133).

4.Poradnia jest placówką publiczną prowadzoną przez Powiat Kłobucki.

5.       1) Poradnia jest jednostką budżetową Powiatu.

2) Poradnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 20 , ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U.
z 2013r. poz. 885, z późn. zm.);

6.Organami nadzoru Poradni są:

1)Kurator Oświaty w Katowicach lub z jego upoważnienia Dyrektor Delegatury

w Częstochowie - w zakresie nadzoru pedagogicznego;

2)Starosta - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

7.Teren działania Poradni obejmuje obszar powiatu kłobuckiego.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Poradni

§ 2.

Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej orapomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§ 3.

Do zadań Poradni należy:

1)Diagnozowanie dzieci i młodzieży,  w szczególności:

 1. określanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych dzieci i młodzieży;
 2. wyjaśnianie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego
  problemu;
 3. wskazywanie sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem realizacji zadania wymienionego w pkt. 1  jest :

            - wydanie opinii;

            - wydanie orzeczenia;

         - objęcie dzieci i młodzież albo dzieci i młodzieży oraz ich rodziców bezpośrednią

            pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

            - wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami.

 1. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:
 1. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży;
 2. udzielanie wsparcia  dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 3. udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych.

Zadanie wymienione w pkt. 2 realizowane jest poprzez:

            - indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;

            - grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli;

            - prowadzenie mediacji;

            - interwencję kryzysową;

            - warsztaty;

            - porady i konsultacje;

            - wykłady i prelekcje;

            - działalność informacyjno-szkoleniową.

 1. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, w szczególności:
 1. udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom             udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej pomocy w rozpoznawaniu              indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w  uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz  indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 3. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu  niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków
  dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 4. udzielanie nauczycielom wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 6. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Zadanie wymienione w pkt. 3 realizowane jest poprzez:

- udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów   udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- udział w zebraniach rad pedagogicznych:

- grupy wsparcia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- prowadzenie mediacji;

 - interwencję kryzysową;

  - warsztaty;

 - porady i konsultacje;

 - wykłady i prelekcje;

 - działalność informacyjno-szkoleniową.

 

 1. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

§ 4.

 

1.Poradnia realizuje swoje zadania we współpracy z:

1)rodzicami;

2)nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły lub placówki;

3)innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi;

4)władzami oświatowymi i samorządowymi;

5)pracownikami służby zdrowia;

6)zawodowymi i społecznymi kuratorami sądowymi;

7)organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

 

2.Organizacja i zakres współdziałania zależy od zadań realizowanych przez poszczególne

     podmioty wymienione w ust.1, w szczególności z:

1)jednostkami samorządu terytorialnego  a zwłaszcza pełnomocnikami gmin ds. profilaktyki    i resocjalizacji, członkami zespołów interdyscyplinarnych – w zakresie przeciwdziałania        przemocy w rodzinie, profilaktyki i resocjalizacji;

2)ośrodkami pomocy społecznej między innymi w zakresie pomocy dzieciom z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo; interwencji w sytuacji kryzysowej;

3)Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy rodzinie w tym rodzinie        z niepełnosprawnym dzieckiem, oraz  rodzinie zastępczej;

4)Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka
w realizacji zadań statutowych;

5)Powiatową Komendą  Policji w Kłobucku w obszarze działań profilaktycznych, interwencji w sytuacji kryzysowej;

6)Urzędem Pracy w Kłobucku w działaniach na rzecz doradztwa związanego z wyborem      kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

7)Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Kłobucku w zakresie promocji zdrowia;

8)lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkami, lekarzami specjalistami
w zakresie promocji zdrowia, diagnozy w tym wczesnej diagnozy nieprawidłowości   rozwojowych, terapii;

9)ośrodkami doskonalenia nauczycieli w  zakresie doskonalenia pracowników poradni;

10)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym Centrum Informacji Zawodowej       w Częstochowie  w zakresie wymiany doświadczeń.

 

3.Współdziałanie z wymienionymi w ust.1 podmiotami służy wypracowaniu optymalnych modeli współpracy, wdrażaniu spójnych rozwiązań organizacyjnych i programowych ułatwiających wsparcie i udzielanie skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom, rodzicom i nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych
lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

 

4.Pracownicy Poradni realizują swoje zadania również poza Poradnią, w szczególnościw przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

§ 5.

 

1.Poradnia wydaje, na pisemny wniosek  rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia zawierający uzasadnienie opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz w przepisach na podstawie tych ustaw  oraz w innych sprawach, niż określone w przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

2.Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

 

§ 6.

1.W Poradni działają zespoły orzekające.

 

2.Zespoły orzekające w Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U . z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

 

3.Przewodniczącym zespołów orzekających jest Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba.

 

4.Zespoły orzekające orzekają o:

 

1)potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2)potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

3)potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4)potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

5)potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

5.Zespoły orzekające  na wniosek rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub pełnoletniego ucznia wydają:

 

1)orzeczenie o potrzebie lub braku potrzeby kształcenia specjalnego,

2)orzeczenie o potrzebie lub braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)orzeczenie o potrzebie lub braku potrzeby indywidualnego nauczania,

4)orzeczenie o potrzebie lub braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ,

5)opinie o potrzebie lub braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

§ 7.

 

1.W Poradni powołuje się zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

2.Powołanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uzależnione jest od możliwości realizacji wskazań  zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię .

 

3.Zespoły są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 r. Nr 23 poz. 133).

 

4.Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju powołuje Dyrektor Poradni na wniosek rodziców lub  prawnych opiekunów dziecka.

 

§ 8.

 

Ustala się zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedycznej
w Poradni:

 

1)korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne,

2)Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom lub opiekunom prawnym, nauczycielom z placówek , przedszkoli , szkół  mających siedzibę na  terenie powiatu kłobuckiego, a w przypadku dzieci nieuczęszczających do placówki, zamieszkującym na terenie powiatu kłobuckiego,

3)na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia udziela pomocy  dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom i rodzicom dzieci  nieuczęszczających  do przedszkola, szkoły lub placówki .

4)Poradnia udziela pomocy na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
a w przypadku ucznia pełnoletniego na jego wniosek,

5)Opinię lub orzeczenie oraz informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w  Poradni wydaje na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych   dziecka a w przypadku ucznia pełnoletniego na jego pisemny wniosek,

6)Poradnia udziela pomocy dzieciom od momentu urodzenia  i młodzieży, którym potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu, a także rodzicom i nauczycielom, którym potrzebna jest pomoc związana
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

7)Wszelkie działania podejmowane przez pracowników na rzecz dzieci i młodzieży
na terenie Poradni lub poza Poradnią wymagają zgody rodziców lub prawnych opiekunów a w przypadku ucznia pełnoletniego jego zgody.

Rozdział 3

Organy Poradni

 

§ 9.

 

1.Organami Poradni są:

1)Dyrektor Poradni,

2)Rada Pedagogiczna.

 

2.Poradnią kieruje Dyrektor. Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący.

 

3.Kandydat na stanowisko Dyrektora Poradni wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący  zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

 

4.W skład komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora powołanej przez organ prowadzący wchodzi jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej wybierany zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

5.W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji jej zadań statutowych.

 

6.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.

 

7.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni jest Dyrektor.

 

8.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie z art.43 ust.2 ustawy
o systemie oświaty.

§ 10.

 

1.Dyrektor Poradni w szczególności:

1)kieruje działalnością Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

4)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę Poradni,

5)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

6)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji  praktyk pedagogicznych,

7)podpisuje opinie,

8)organizuje kontrolę zarządczą.

2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników.

3.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)zatrudniania i zwalniania pracowników,

2)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni,

3)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach  odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni,

4)nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

4.Dyrektor Poradni ponadto:

 

1)jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje zebrania, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem,

2)przedstawia Radzie Pedagogicznej, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności Poradni,

3)wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa
i przedstawia do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu Poradnię oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

4)zapewnia prawidłowy przebieg stażu pracownikowi pedagogicznemu ubiegającemu się
o nadanie stopnia awansu zawodowego.

§ 11.

 

1.Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

2.W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

3.Osoba, o której mowa w  ust. 2 wykonuje zadania i kompetencje Dyrektora, z wyjątkiem składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu  w zakresie należącym do zadań Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku.

§ 12.

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Poradni należy:

1)zatwierdzanie planów pracy Poradni,

2)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego.

2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)organizację pracy Poradni w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład pracy pracowników pedagogicznych,

2)projekt planu finansowego Poradni,

3)wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym nagród i innych wyróżnień,

4)propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych godzin ponadwymiarowych .

3.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Poradni albo jego zmian.

4.Rada Pedagogiczna uchwala Statut Poradni albo jego zmiany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie pracownika pedagogicznego ze stanowiska dyrektora.

6.Pracownicy pedagogiczni oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej zobowiązane są  do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste osób korzystających z pomocy Poradni, a także pracowników Poradni.

§ 13.

1.Organy Poradni mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
ich kompetencji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni.

2.Organy Poradni zobowiązane są do:

1)współpracy, podejmowania wspólnych działań zmierzając do pełnej realizacji zadań statutowych Poradni, podnoszenia jakości pracy,

2)działania i współdziałania  na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i  zgodnie z tym prawem oraz ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje,

3)przestrzegania terminów załatwiania spraw,

4)jawności podejmowanych przez siebie działań, bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§ 14.

Dyrektor zobowiązany jest do współpracy ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Poradni oraz związkami działającymi poza Poradnią wskazanymi przez pracowników.

§ 15.

Spory między pracownikami oraz pracownikami i Dyrektorem  rozwiązywane są zgodniez Procedurą mediacyjnego rozwiązywania sporów między pracownikami oraz pracownikami i Dyrektorem.

 

Rozdział 4

Organizacja Poradni

§ 16.

Zasady organizacji pracy Poradni:

1.Poradnia działa w ciągu całego roku.

2.Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3.Pracownicy korzystają z urlopu wypoczynkowego zgonie z planem urlopów.

4.Plan urlopów ustala Dyrektor uwzględniając wnioski pracowników i konieczność prawidłowej realizacji zadań statutowych Poradni.

5.Dyrektor opracowuje arkusz organizacji Poradni w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni.

6.Arkusz organizacji Poradni zawiera liczbę pracowników oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych  ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

7.Dyrektor przedstawia arkusz organizacji Poradni do zaopiniowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz przedstawicielom związków zawodowych.

8.Dyrektor przesyła arkusz organizacji Poradni do organu prowadzącego do zatwierdzenia do dnia 30 kwietnia danego roku.

 

§ 17.

 

1.Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych  i pracowników nie będących pracownikami pedagogicznymi.

2.Pracownikami pedagogicznymi są: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.

3.Pracownicy pedagogiczni podlegają ustawie Karta Nauczyciela. Prawa i obowiązki psychologów, pedagogów i logopedów określają przepisy tej ustawy i statutu.

4.Pracownikami nie będącymi pracownikami pedagogicznymi są: główny księgowy, starszy inspektor powiatowy  i sprzątaczka.

5.Status prawny pracowników wymienionych w ust. 4 określają przepisy o pracownikach samorządowych.

6.Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

7.Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

2)określanie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3)udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

4)współpraca z pracownikami Poradni,

5)udział w pracy zespołów orzekających,

6)systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

8.Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

2)określanie zalecanych  form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3)udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

4)współpraca z pracownikami Poradni,

5)udział w pracy zespołów orzekających,

6)systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

9.Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)diagnozowanie zaburzeń mowy,

2)określanie form pomocy logopedycznej,

3)udzielanie bezpośredniej pomocy logopedycznej zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,   

4)współpraca z pracownikami Poradni,

5)udział w pracy zespołów orzekających,

6)systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

10.Do zadań starszego inspektora powiatowego należy w szczególności:

1)prowadzenie sekretariatu Poradni,

2)prowadzenie dokumentacji Poradni zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,

3)prowadzenie komputerowej bazy ewidencyjno-statystycznej Poradni,

4)prowadzenie dokumentów  kadrowych, w tym akt osobowych pracowników Poradni.

11.Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Poradni.

12.Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:

1)dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach Poradni.

13.Każdy pracownik otrzymuje pisemny zakres obowiązków i odpowiedzialności ustalony przez Dyrektora, uwzględniający kwalifikacje pracownika, wymagania stanowiska, które zajmuje pracownik,  potrzeby środowiska oraz inicjatywę własną pracownika.

14.Poradnia współpracuje z lekarzem, który w ramach umowy zlecenia:

 1. konsultuje dzieci i młodzież oraz  rodziców,
 2. współpracuje z pracownikami pedagogicznymi Poradni,
 3. bierze udział  w pracy zespołów orzekających.

 

§ 18.

 

1.Wszyscy pracownicy powinni podnosić swą wiedzę ogólną i zawodową.

2.Pracownik pedagogiczny ma prawo do uzyskania dofinansowania doskonalenia zawodowego ze środków ujętych w budżecie Poradni, przeznaczonych na doskonalenie zawodowe.

3.Decyzję o przyznaniu dofinansowania na wniosek pracownika podejmuje Dyrektor uwzględniając przede wszystkim plan doskonalenia zawodowego na dany rok.

4.Dyrektor może zobowiązać pracownika pedagogicznego do podjęcia doskonalenia zawodowego w określonej formie i czasie, jeżeli wymaga tego realizacja zadań statutowych Poradni.

§ 19.

 1. Wszyscy pracownicy Poradni zobowiązani są do rzetelnego wykonywania swoich
  obowiązków, zachowania tajemnicy zawodowej, przestrzegania przepisów regulujących
  organizację pracy Poradni.
 1. Pracownicy pedagogiczni Poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy
  oraz bezpieczeństwo powierzonych  ich opiece dzieci i młodzieży.

 

§ 20.

1.Poradnia prowadzi:

1)wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka
albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL-serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2)rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony
w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

3)dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

4)inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2,  prowadzona jest w formie elektronicznej.

 

§ 21.

Sekretariat działa w oparciu o przepisy dotyczące działalności kancelaryjnej.

 

§ 22.

Poradnia przyjmuje studentów na praktyki na podstawie porozumienia z władzami szkół wyższych oraz zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

§ 23.

1.W Poradni używana jest pieczątka kancelaryjna następującej treści: OOO715963 Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 42-100 Kłobuck ul. Ks. Skorupki 46,

tel. 34 317-27-57.

2.Poradnia używa symbolu PPPP.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 25.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Pracownicy pedagogiczni zapoznali się z zapisami niniejszego Statutu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

3.Statut podaje się do wiadomości wszystkich pracowników Poradni poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Poradni przez okres 14 dni.

4.Projekt nowelizacji Statutu przygotowuje zespół wybrany spośród członków Rady Pedagogicznej i przedstawia go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

5.Uchwała w sprawie nowelizacji Statutu podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6.Traci moc Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego znowelizowanego Statutu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku.