Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

                                                                               Załącznik nr 7do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu  21.11.2017 r.

Procedura  przeprowadzania badań i wydawania opinii, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku

 Podstawa prawna:

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego 2013  roku w sprawie szczegółowych zasad działania

    publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2013 r. 

            poz.199 z późn. zm)

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji

    pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz.532 z późn.zm. )

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.   w sprawie zasad  organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz.1591)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1534)
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1257)

 

Lp

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Przyjęcie zgłoszenia o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  telefonicznie lub osobiście od rodziców lub prawnych opiekunów . Zebranie wstępnych informacji o przyczynie zgłoszenia w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty.

W klasach I-III diagnozuje się ryzyko dysleksji rozwojowej. Diagnozę dysleksji rozwojowej można postawić nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej..

W przypadku ucznia gimnazjum , szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej badania pod kątem dysleksji rozwojowej mogą być przeprowadzone na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia. Wniosek ten, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wszyscy pracownicy pedagogiczni i inspektor

W dniu zgłoszenia

2.

 

Wyznaczenie terminu badania i zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o terminie badania.

Pracownik pedagogiczny odpowiedzialny za dany teren lub inspektor

Niezwłocznie

3.

Zobowiązanie rodziców lub prawnych opiekunów do przedstawienia dokumentacji dot. dziecka, w szczególności opinii ze szkoły lub opinii polonisty, wykazu ocen, zeszytów, innych prac pisemnych lub rysunków dziecka, dokumentacji lekarskiej (zaświadczenia lekarskiego od okulisty i laryngologa, w uzasadnionych przypadkach od neurologa).
Poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o celu przedstawienia w/w dokumentacji .

Pracownik przyjmujący zgłoszenie

Do czasu wydania opinii

4.

Przyjęcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub ucznia pełnoletniego  w wyznaczonym terminie i godzinie.

Przedstawienie się /imię i nazwisko, stanowisko/

Zebranie wstępnych informacji dot. zgłaszanego problemu i zaproponowanie odpowiednich form pomocy .

Pracownicy pedagogiczni przyjmujący klienta

W wyznaczonym terminie

5.

Przyjęcie pisemnego wniosku  od klienta o przeprowadzenie badań wg wzoru , stanowiącego załącznik  nr 1 do Procedury ....

Pracownicy pedagogiczni przyjmujący klienta

Przed wykonaniem badań

6.

Wykonanie badania z wykorzystaniem metod i technik badawczych  zgodnie z instrukcjami zapewniającymi rzetelną diagnozę problemu.

Pracownicy przyjmujący klienta

Zgodnie z ustalonymi z klientem terminami

7.

Zapewnienie odpowiednich warunków  w trakcie wykonywania badania, wynikających z ogólnych zasad, instrukcji stosowania metod diagnostycznych.

Pracownicy wykonujący badania

W trakcie badania

8.

Obliczenie wyników badań, konsultacje specjalistów wykonujących badanie, ustalenie diagnozy i form pomocy postdiagnostycznej.

Zespół pracowników wykonujących badania

Po zakończeniu procesu diagnostycznego.

9.

Przekazanie rodzicom w formie ustnej diagnozy problemu, zaleceń postdiagnostycznych oraz uzyskanie informacji na temat poziomu realizacji ich potrzeb.

Pracownicy wykonujący badania

Po zakończeniu badań lub w terminie ustalonym z klientem.

10.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji dziecka niezbędnej do wydania opinii zobowiązanie rodziców lub prawnych opiekunów do dostarczenia wymaganych dokumentów lub konsultacji specjalistów spoza poradni w szczególności lekarzy .

Rodzice lub prawni opiekunowie

W ustalonym terminie

 

11.

W przypadku wystąpienia konieczności konsultacji z wychowawcą lub dyrektorem placówki, do której uczęszcza dziecko, uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na konsultację. Stosowny zapis z czytelnym podpisem rodziców lub prawnych opiekunów umieszcza się w karcie indywidualnej.

Pracownicy przyjmujący dziecko

W czasie kontaktu z rodzicami

 

12.

Po zgromadzeniu pełnej dokumentacji umożliwiającej wydanie opinii poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o możliwości wydania pisemnej opinii z zalecanymi formami pomocy . Opinię wydaje się po udokumentowaniu pracy samokształceniowej dziecka w domu przez okres co najmniej pół roku. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli rodzic przedstawi zeszyty ćwiczeń lub inne dowody  systematycznej pracy dziecka nad ortografią, zespół wykonujący badanie może podjąć decyzję o wydaniu opinii bezpośrednio po przeprowadzeniu badań diagnostycznych.

Zespół wykonujący badanie

W trakcie spotkania z rodzicami

 

13.

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka, opiekuna prawnego dziecka  albo pełnoletniego  ucznia, którego dotyczy opinia. Przyjęcie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie od rodziców/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia o wydanie opinii  załącznik nr 2 .

 

Opinia  poradni zawiera:
1.oznaczenie poradni wydającej opinię;

2.numer opinii;

3. datę wydania opinii;

4. podstawę prawną wydania opinii;

5. imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia-również nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza;

6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;


7.stanowisko  w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;


8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzali opinię;

11. podpis dyrektora poradni;

Zespół wykonujący badanie

W terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Jeżeli konieczne jest przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka  niezbędnego w celu wydania opinii, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

 

14.

Opracowanie pisemnej opinii.

Zespół pracowników wykonujących badania

 

 

15.

Wydanie pisemnej opinii.

 

Zespół badający

Niezwłocznie po otrzymaniu wydrukowanej opinii

 

16.

Wydanie opinii następuje poprzez:
-wysłanie listem poleconym na wskazany przez rodziców adres
-wydanie opinii rodzicom lub prawnym opiekunom osobiście z potwierdzeniem odbioru w karcie indywidualnej dziecka, w sposób następujący:
otrzymałem, czytelny podpis , data.

Umieszczenie odpisu opinii w zbiorze opinii na dany rok szkolny.

inspektor

Na bieżąco

 

17.

Powiadomienie klienta o wystąpieniu przeszkód w wydaniu opinii w terminie (np.: choroba pracownika,) z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Pracownicy odpowiedzialni za wydanie opinii, dyrektor, st. inspektor powiatowy lub inni upoważnieni do tego pracownicy.

Niezwłocznie po wystąpieniu przeszkody w wydaniu opinii

 

18.

Wydanie kopii opinii na pisemny wniosek klienta .

 

 inspektor

 

 

 

Niezwłocznie po

złożeniu wniosku.

 

Traci moc Procedura przyjmowania wniosków, przeprowadzania badań i wydawania opinii, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku z dnia  4 lutego 2014 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Kłobucku

Proszę o wykonanie badania:*

     psychologicznego

 

     pedagogicznego

 

     logopedycznego

 

Pole tekstowe: imię i nazwiskodziecka ………………………………………………………………………………,

Pole tekstowe: ur. ……………………………………………………………………………………..

 

Kłobuck,dn.................                          .....................................

                                             Podpis rodzica, opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kłobucku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016r.  , poz.922 ).

 

Kłobuck, dn……………………                        ……………………………………

                                                               podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 * - proszę postawić znak X przy wybranej opcji

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 ..................................................

 Imię i nazwisko     

 

...................................................

Miejsce zamieszkania

 

 

                                               WNIOSEK O WYDANIE OPINII

 

                 do Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłobucku

dla

 

Imię i nazwisko                                             ...............................................................................

/dziecka lub pełnoletniego ucznia/

 

Data i miejsce urodzenia                               ...............................................................................

 

Numer PESEL                                               ...............................................................................

 

Miejsce zamieszkania                                    ...............................................................................

 

Nazwa i adres szkoły, przedszkola, klasa,

zawód  

                                                           ……………………………………………………........................

 

           …………………………………………………….........................

 

w sprawie                                           …........................................................................................

 

          ….........................................................................................

 

                                    U z a s a d n i e n i e

………………………………………………………………………………………………................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………….................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………………........................................................

 

……………………………………………………………………………………………………………………........................................................

 

 

…………………….......                                                                                               ………………………….

 /miejscowość, data/                                                                                              Podpis wnioskodawcy/-ów

                                     /imię i nazwisko/