Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

                                   Załącznik nr 27  do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2023 r.

 

Procedura rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  przez Zespół Orzekający przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku

 

 

Zespoły Orzekające przy PPP- P w Kłobucku wydają orzeczenia dla uczniów szkół , przedszkoli i placówek mających swoją siedzibę na terenie powiatu kłobuckiego a w przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje jeśli mieszkają na terenie powiatu kłobuckiego.

Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia, lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.

· Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu orzekającego. Wniosek składa się w postaci papierowej.

· Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę. · Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

· W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi: dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera ( załącznik nr 1):

1) imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;

2) datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;

3) numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

4) adres zamieszkania dziecka lub ucznia;

5) w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:

a) nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,

b) oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,

c) nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

6) imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

7) określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii;

8) informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej– nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;

9) informację o stosowanych metodach komunikowania się– w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;

10) adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada;

11) podpis wnioskodawcy.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także:

1) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia lub opinii;

2) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na uczestnictwo w zespole orzekającym na wniosek przewodniczącego:

a) nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,

b) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,

c) pomocy nauczyciela,

d) asystenta edukacji romskiej – wyznaczonych przez ich dyrektora;

e) innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innych niż wymienieni w pkt a-d

3) wniosek o udział innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty, innego niż wymienieni w pkt a-d. W przypadku takiego wniosku należy  podać dane osoby, o której udział w zespole orzekającym się wnioskuje– celem zawiadomienia o terminie posiedzenia zespołu: imienia i nazwiska, zawodu/funkcji, adresu/adresu poczty elektronicznej.

4) oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy;

5) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.

W  uzasadnionych przypadkach wnioskodawca dołącza też  do wniosku oświadczenie, że drugi rodzic dziecka jest powiadomiony o złożonym wniosku  do zespołu orzekającego i wyraża zgodę na wydanie orzeczenia lub opinii ( załącznik nr 6 ).

 Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę.

 Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia ( załącznik nr 2 ).

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego ( załącznik nr 3).

W zaświadczeniu lekarz określa:

1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

 2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy  ( załącznik nr 4 ) określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeżeli wniosek nie zawiera w/w danych lub oświadczeń, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii w/w dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4–6.

Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę.

Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

 Opinia ( załącznik nr 5), o której mowa, zawiera w szczególności:

1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:

a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka;

3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

O terminie posiedzenia zespołu przewodniczący zespołu zawiadamia:

1) wnioskodawcę;

2) dyrektora szkoły/przedszkola/placówki– w przypadku udziału osób, o których udział wnioskuje przewodniczący zespołu

3) osoby, o których udział wnioskuje rodzic/dorosły uczeń .

Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów.

· W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.

· Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.

· W przypadku, gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu zespołu, przewodniczący zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia, lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio: 1) orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,

2) orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3) orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,

4) orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, w przypadku:

1) zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia;

2) potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu;

3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

Nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, o nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo o nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zespół wydaje odpowiednio:

1) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

4) orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii.

Nowa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jednocześnie uchyla poprzednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.

Orzeczenie lub opinia mogą być również przekazane wnioskodawcy za pokwitowaniem w poradni, w terminie, o którym mowa powyżej.

Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

 

Procedura została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2017 r., z późn.zm.)

 

Traci moc Procedura rozpatrywania wniosków o wydani orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  przez Zespół Orzekający przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku  z dnia  21 .11.2017 r.

 

Załącznik nr 1

 

                                                   WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

                       przy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku

Wnioskuję o wydanie orzeczenia *    

                          o potrzebie kształcenia specjalnego  

                               o potrzebie nauczania indywidualnego

                               o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego

                               o potrzebie zajęć rewalidacyjno-   wychowawczych

      opinii *             o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

dla

Imię/imiona i nazwisko                                  .............................................................................

 

Data i miejsce urodzenia dziecka/ucznia          ...........................................................................

 

Numer Pesel                                                   …...........................................................................                                       

 

Miejsce zamieszkania                                ..............................................................................

 

                                                                ..............................................................................

 

                                                                ..............................................................................

Nazwa i adres szkoły, przedszkola, oddział,

nazwa zawodu *                                         …………………………………………………..

 

                                                                  …………………………………………………..

 

Imiona i nazwiska rodziców                          …………………………………………………...

Adres zamieszkania rodziców                       

oraz adres do korespondencji ( jeśli jest         ..............................................................................   

inny niż adres zamieszkania )                   

                                                                   ..............................................................................   

 

                                                      

 Określenie przyczyny i celu, dla których niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Informacje  o poprzednich wydanych dla dziecka/ucznia orzeczeniach lub opiniach wraz ze wskazaniem nazwy poradni

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

 

Informacja o stosowanych  metodach  komunikowania się dziecka/ucznia (wspomagające lub alternatywne metody komunikacji, język komunikacji )

……………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres poczty elektronicznej ( jeżeli taki posiada ), numer telefonu                                              

 

…………………………………………...…………………………………………………..

 

Do wniosku dołączam w szczególności / wymień, podkreśl dokumentację uzasadniającą wniosek*/ :

-  wydane przez specjalistów opinie,  zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich  ,

- dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego ,

- poprzednio wydane orzeczenia lub opinie ,

- zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka,

- inne ……………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

 

Dokumentacja dziecka znajduje się w  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku.*

 

……………………………..                                                                               ….............................................

/miejscowość, data/                                                                                               Podpis wnioskodawcy

                                                                                                                                   /imię i nazwisko/

Oświadczam, że jestem:

- rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem,

- prawnym opiekunem,

- osobą ( podmiotem ) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem*

 

……………………………..                                                ….............................................

/miejscowość, data/                                                                   Podpis wnioskodawcy

                                                                                                    /imię i nazwisko/

Wyrażam  zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na uczestniczenie w posiedzeniu Zespołu z głosem doradczym innych osób – nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem/uczniem, asystenta nauczyciela, asystenta wychowawcy świetlicy, pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej.

 

……………………………..                                                ….............................................

/miejscowość, data/                                                                Podpis wnioskodawcy

                                                                                                 /imię i nazwisko/

 

Wyrażam  zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na uczestniczenie w posiedzeniu Zespołu innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub specjalisty, innych niż członkowie Zespołu

 

……………………………..                                                ….............................................

/miejscowość, data/                                                                 Podpis wnioskodawcy

                                                                                                 /imię i nazwisko/

 

Zostałem poinformowany o: możliwości osobistego udziału w posiedzeniu Zespołu orzekającego; dołączeniu do wniosku dokumentacji o moim dziecku zgromadzonej w Poradni; o sposobie zdobycia informacji na temat. przebiegu i decyzji Zespołu Orzekającego.

……………………………..                                                                                ….............................................

/miejscowość, data/                                                                                               Podpis wnioskodawcy

                                                                                                                                   /imię i nazwisko/

Wyrażam  zgodę / nie wyrażam  zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (właściwe podkreślić)

 

……………………………..                                                                                ….............................................

/miejscowość, data/                                                                                               Podpis wnioskodawcy

                                                                                                                                   /imię i nazwisko/

 

*-podkreśl właściwe                                                                            

 

 

Załącznik nr 2

pieczęć  placówki medycznej/

                                       Z A Ś W I A D C Z E N I E  L E K A R S K I E

o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1743 )

 

Imię i nazwisko dziecka/ucznia ………………………………….  

Numer pesel                                 ……………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….

Wypełnia się dla dzieci/uczniów w stosunku, do których będzie prowadzone postępowanie orzekające dotyczące:  kształcenia specjalnego albo zajęć   rewalidacyjno – wychowawczych  albo wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Diagnoza lekarska (określenie rodzaju niepełnosprawności):

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 1. Stwierdzenie czy zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

/ proszę zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź /

 

TAK                                            NIE

 

 1. Stwierdzenie czy zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego – dotyczy dzieci powyżej2,5 rż / proszę zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź /

TAK                                            NIE

 1. Stwierdzenie czy zachodzi potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 / proszę zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź /

 

TAK                                            NIE

 

………………………………….                                                         ……………………………….                                                                      / miejscowość , data  /                                                                   /pieczątka i podpis lekarza/

 

 

Załącznik nr 3

…………………………………….

(Pieczęć placówki medycznej)                      Z A Ś W I A D C Z E N I E 

         o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego

Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. 1- 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1743 )

Wnioskuję o objęcie nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia :

znacznie utrudniający  /  uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły  *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                               /Imię i nazwisko, data urodzenia/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                           /  Adres zamieszkania/

 

Przewidywany okres,  nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły :

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

/okres- nie krótszy niż 30 dni-w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  szkoły/

Rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym zgodnie z aktualnie obowiązująca Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ( ICD) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ograniczenia w funkcjonowaniu ucznia wynikające z choroby lub problemu zdrowotnego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do szkoły

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………….dnia……………                                                                                      Pieczęć i podpis lekarza

 

*podkreśl właściwe

 

Załącznik nr 4                                                                           

                                                                                                                                                       Kłobuck .......................... 20 .....r.

 

 

  Z A Ś W I A D C Z E N I E 

określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie dla potrzeb zespołu orzekającego

Na podstawie § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1743 )

 

 

         Zaświadcza się, że uczeń ...................................................................... urodzony ...................................... zamieszkały .....................................................

................................................................................................................................. ze względu na aktualny stan zdrowia może / nie może nadal realizować praktyczną naukę zawodu.

Wskazania i przeciwwskazania , w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

.......................................................................

                                                             pieczątka i podpis lekarza medycyny pracy

 

 

Załącznik nr 5

 

Pieczątka szkoły                                                                                                                              Kłobuck, dnia

 

 

OPINIA DOTYCZĄCA SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ UCZNIA/ DZIECKA

                                                                  dla potrzeb zespołu orzekającego

 

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1743 )

 

…………………………………………………………………………………………………..

                                               Imię i nazwisko, data urodzenia

 

………………………………………………………………………………………………

                                          Pesel

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania

 1. Informacja o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowychi edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach

UWAGA: w przypadku dzieci lub uczniów:

a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – szkoła dołącza wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka

……………………………………………………………………………………………................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Informacja o:
 1. działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. formy udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i okres ich ich udzielania:…...........................…………………………………………………………………………...................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. efekty podjętych działań i udzielanej pomocy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 1.  wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia: …..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……..

4) Informacja o występujących w środowisku nauczania i wychowania barierach i ograniczeniach utrudniających funkcjonowanie dziecka/ucznia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Rodzaj trudności w funkcjonowaniu wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................

                                                                                                                                           Podpis Dyrektora szkoły/placówki

 

Załącznik nr 6

 

 

Oświadczam, że drugi rodzic dziecka¹ ……………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko drugiego rodzica)

 

jest powiadomiony o złożonym wniosku do Zespołu Orzekającego i wyraża zgodę na wydanie orzeczenia lub opinii dla dziecka.

 

 

………………………………..                                               ……………………………………

data                                                                                          podpis wnioskodawcy

 

 

¹ zgodnie z art.4 ust 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przez rodziców należy rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem