Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załącznik nr  3 do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 04.02.2014 r.

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

 W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 W KŁOBUCKU

 

Lp.

ZADANIE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

1

Przyjęcie, osobistego  lub telefonicznego ,  zgłoszenia o udzielenie pomocy od rodziców  lub prawnych opiekunów dziecka. Zebranie krótkich  informacji o przyczynie zgłoszenia,  sprawdzenie czy zgłaszane dziecko korzystało już z pomocy, w Poradni w celu skierowania do odpowiedniego specjalisty

Wszyscy pracownicy pedagogiczni  lub inspektor

W dniu zgłoszenia

2

Wyznaczenie terminu spotkania i zawiadomienie o nim rodziców lub prawnych opiekunów

Pracownik pedagogiczny lub inspektor

Niezwłocznie

3

Przyjęcie rodziców lub prawnych opiekunów. Przedstawienie się. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Pracownik pedagogiczny

W wyznaczonym terminie

4

Zebranie  wywiadu od rodziców lub prawnych opiekunów dotyczących zgłaszanego problemu i zaproponowanie odpowiednich form pomocy. W razie potrzeby zobowiązanie rodziców lub prawnych opiekunów do przedstawienia dokumentacji dziecka, np. opinii ze szkoły, wykazu ocen, zaświadczeń lekarskich

Pracownik pedagogiczny

W wyznaczonym terminie

5

Wykonanie badań z wykorzystaniem metod i technik badawczych zapewniających rzetelna diagnozę problemu. 

Zapewnienie odpowiednich warunków w trakcie wykonywania badań , a w szczególności  poczuci a bezpieczeństwa.

W przypadku  stwierdzenia  konieczności konsultacji  dziecka u innych specjalistów – np. lekarzy, powiadomienie o tym rodziców lub prawnych opiekunów

W razie potrzeby wyznaczenie kolejnego terminu spotkania.

 

Pracownik pedagogiczny

W wyznaczonym terminie

6

Przedstawienie rodzicom lub prawnym opiekunom diagnozy przyczyn problemu występującego u dziecka , przekazanie zaleceń do pracy z dzieckiem i wskazanie odpowiednich form pomocy  oraz uzyskanie informacji od rodziców na temat poziomu realizacji ich potrzeb.

W zależności od charakteru zgłaszanego problemu zaproponowanie konsultacji z wychowawczynią szkolną dziecka, pedagogiem szkolnym lub inną osobą  w celu powiadomienia o działaniach koniecznych  dla uzyskania poprawy w zachowaniu dziecka. Złożenie w dokumentacji dziecka zapisu o wyrażeniu zgody na takowa konsultację wraz z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego

Pracownik pedagogiczny

W wyznaczonym terminie

 

Traci moc Procedura przyjmowania dzieci z zaburzeniami zachowania  w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku z dnia  17 kwietnia  2007 r.