Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciomi uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz w przypadku dzieci i ich rodziców nie uczęszczających do placówki, zamieszkujących na terenie powiatu Kłobuckiego.

Kadra pedagogiczna placówki to: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.

W poradni działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o:

 1.  potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i  metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 2. potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, (PDFZaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego dla przedszkola.pdf (190,90KB))
 3. o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (PDFZaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.pdf (191,86KB))
 4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wniosek do Zespołu Orzekającego

 

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 2. objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 3. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 4. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
 5. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 6. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 7. pierwszeństwa w przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej ucznia  z problemami zdrowotnymi
 8. o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 9. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 10. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 11. objęcia dziecka pomoca psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 12. innych  związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży określonych w odrębnych przepisach

Wniosek o wydanie opinii

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko .

Poradnia wydaje Informacje o wynikach badań

Wniosek o wydanie Informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy

Informacje o wynikach badań wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka.

 

 

 

Oferta pomocy dla dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców

                                    

           

 

Zadanie, forma pomocy

 

 

Osoby realizujące

Diagnozowanie i opiniowanie potrzeb rozwojowych, przyczyn zaburzeń, wskazywanie form pomocy

Wszyscy pracownicy

Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

Wszyscy pracownicy

Diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń rozwoju mowy

Agnieszka Kupczyńska

Magdalena Szuławska-Owczarek

Ilona Bęben

Orzekanie:

- o potrzebie kształcenia specjalnego

- o potrzebie nauczania indywidualnego

- o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

 

Wszyscy pracownicy

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży słabosłyszących i niesłyszących

Karolina Juszkiewicz

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży słabowidzących i niewidomych

Anna Winter

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera

Marta Jastrzębska

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju

Specjaliści z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Interwencja kryzysowa

Wszyscy pracownicy

Wspieranie  rodziców w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci

i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych

i wychowawczych

 

 

Wszyscy pracownicy

Badania przesiewowe pod kątem wad słuchu, wzroku i wymowy   „Platforma zmysłów”

Agnieszka Kupczyńska

Magdalena Szuławska-Owczarek

Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego (screeningowe badanie słuchu, SAT)

Beata Spyra

Ilona Bęben

Małgorzata Orzeł

Wspieranie wychowawców w zakresie rozpoznawania u dzieci w wieku przedszkolnym dysharmonii rozwojowych

Wszyscy pracownicy

Wspieranie wychowawców lub logopedów przedszkolnych w rozpoznawaniu deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

Logopedzi

Zmiany w obszarze kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- pomoc w opracowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych;

- udział w okresowej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia

 

 

Wszyscy pracownicy

 

 

Grupowa terapia logopedyczna dla dzieci najmłodszych „Wesołe smerfy”

Agnieszka Kupczyńska

Magdalena Szuławska-Owczarek

Terapia indywidualna EEGBiofeedback

Anna Winter

Diagnoza i terapia Metodą Johansena

Marta Jastrzębska,

Ilona Bęben

Terapia grupowa dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera -Trening Umiejętności Spoecznych

Marta Jastrzębska, Ilona Bęben

Terapia indywidualna dla uczniów z Zespołem Aspergera

Marta Jastrzębska

 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów

 

Autorski program zajęć psychoedukacyjnych przeznaczony dla młodzieży szkół średnich w tym zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla kl.I gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

„Atrakcyjność interpersonalna” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII szkoły podstawowej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

„Motywacja podstawą sukcesu” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII szkoły podstawowej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

„Pokochać siebie” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII szkoły podstawowej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

„Klasa – to nie samotna wyspa” - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII szkoły podstawowej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

„My wszyscy w naszej klasie” -  zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Tworzymy zgraną grupę” -  zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Razem możemy więcej” -  zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Poznajmy siebie nawzajem” -  zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I -III szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Integruję się z grupą – nie jestem agresywny” -  zajęcia warsztatowe

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Agresywnie czy asertywnie” -  zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Żyję zdrowo” -  zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V – VI szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Nie nietolerancji” zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Bezpieczne korzystanie z komputera, bezpieczeństwo w sieci”

Anna Winter

„Wpływ gier komputerowych na funkcjonowanie dziecka”

Anna Winter

Dopalacze – nowe narkotyki”

Alicja Bińkowska

Beata Spyra

Nie daj się oszukać środkom odurzającym” -  zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Kilka słów o uzależnieniu” zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Program zajęć profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Zły dotyk” zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Trening koncentracji uwagi dla dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej (grupy do 15 osób)

Alicja Bińkowska

Beata Spyra

„Techniki wspomagające uczenie się” - (od klasy IV szkoły podstawowej)

Beata Spyra

Alicja Bińkowska

„Osobowość ucznia a predyspozycje do wykonywania zawodu”

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

Socjoterapeutyczne zajęcia  grupowe
dla młodzieży gimnazjalnej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

Program „Planuję swoją przyszłość”

Sławomir Stefański

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowanie  kariery zawodowej- zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klasy II, III gimnazjum

Sławomir Stefański

Iwona Nadaj

Marta Jastrzębska

Zajęcia o tematyce śmierci i umierania dla uczniów

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

 

Pogadanki i warsztaty dla rodziców

 

Prawidłowe relacje między rodzicem
a dzieckiem - pogadanka dla rodziców

Anna Winter

Zapobieganie uzależnieniom od narkotyków wśród dzieci i młodzieży

Iwona Nadaj

Grupa edukacyjno- korekcyjna dla rodziców doświadczających przemocy w rodzinie

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Pomoc rodzinom z problemem przemocy

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

„Każdy może być dobrym rodzicem” - dwugodzinne warsztaty dla rodziców dzieci najmłodszych (0-3 lat, 4-6lat) prowadzone w małych, 8-12 osobowych grupach, realizowane na terenie poradni

Karolina Juszkiewicz

 

„Zamiast Klapsa” - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”- dwugodzinne warsztaty dla rodziców dzieci najmłodszych (0-3 lat, 4-6lat) prowadzone w małych, 8-12 osobowych grupach, realizowane na terenie poradni

Karolina Juszkiewicz

 

„Mały terrorysta- czyli o dziecięcych atakach złości”- dwugodzinne warsztaty dla rodziców dzieci najmłodszych (0-3 lat, 4-6lat) prowadzone w małych, 8-12 osobowych grupach, realizowane na terenie poradni

Karolina Juszkiewicz

 

„W co się bawić z dziećmi”dwugodzinne warsztaty dla rodziców i/lub dziadków dzieci najmłodszych (0-3 lat, 4-6lat) prowadzone w małych, 8-12 osobowych grupach, realizowane na terenie poradni

Karolina Juszkiewicz

 

Konsultacje dla rodziców na temat wspierania rozwoju małego dziecka

Beata Spyra

Alicja Bińkowska

Konsultacje dla rodziców młodzieży szkół średnich na temat problemów szkolnych i rodzinnych

Jolanta Świerk

Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców - pomoc indywidualna

 

Jolanta Świerk

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców uczniów klasy III gimnazjum
 „Gimnazjum i co dalej”

Iwona Nadaj

Sławomir Stefański

Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym

Wszyscy pracownicy

Higiena i profilaktyka wad wzroku – Jak dbać o wzrok dziecka od najmłodszych lat

Anna Winter

Jak bawić się z dzieckiem, aby ułatwić mu przygotowanie do szkoły – rodzice dzieci przedszkolnych

Anna Winter

Nagradzać czy karać? O nagrodach, karach i konsekwencjach (dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)

Anna Winter

Gotowość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

w klasie I

Anna Winter

Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej

Anna Winter

Wpływ relacji w rodzinie na funkcjonowanie w okresie dorastania

Anna Winter

Wpływ multimediów na funkcjonowanie dziecka

Anna Winter

Bezpieczne korzystanie z komputera. Bezpieczeństwo w sieci

Anna Winter

Depresja wśród dzieci i młodzieży

Ewa Nieroba

Dzieci i młodzież w cyfrowym świecie

Ewa Nieroba

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci słabosłyszących i niesłyszących

Karolina Juszkiewicz

 

Szkolenia Rady Pedagogicznej

 

„Praca z dzieckiem i młodzieżą słabowidzącymi i niewidomymi”

Anna Winter

„Jak postępować z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu?” (dla nauczycieli szkół podstawowych)

Anna Winter

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli „Włączanie do zespołu klasowego uczniów niepełnosprawnych”

Anna Winter

 „Praca z uczniem słabosłyszącym i niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej”

Karolina Juszkiewicz

„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów” - 

Małgorzata Orzeł

Zajęcia o tematyce śmierci i umierania

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

Wpływ multimediów na funkcjonowanie dziecka

Anna Winter

„Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli” -  szkolenie Rady Pedagogicznej

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso Jundziłło

„Depresja wśród dzieci i młodzieży”

Ewa Nieroba

„Dzieci i młodzież w cyfrowym świecie”

Ewa Nieroba

„Jak czytać opinie i orzeczenia”

Wszyscy pracownicy

„Postępowanie z uczniem ze spektrum autyzmu”

Marta Jastrzębska

Iwona Nadaj

„Postępowanie wobec ucznia przejawiającego zachowania” suicydalne”

Ewa Nieroba

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

„Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”

Karolina Juszkiewicz

 

Sieci Samodoskonalenia i Współpracy dla specjalistów szkolnych

 

Grupowe spotkania w ramach Sieci Samodoskonalenia i Współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych

Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

Ewa Nieroba

Grupowe spotkania w ramach Sieci Samodoskonalenia i Współpracy dla surdopedagogów

Karolina Juszkiewicz

Grupowe spotkania w ramach Sieci Samodoskonalenia i Współpracy dla tyflopedagogów

Anna Winter

Grupowe spotkania w ramach Sieci Samodoskonalenia i Współpracy dla logopedów

Agnieszka Kupczyńska

Magdalena Szuławska-Owczarek

Ilona Bęben

     

 

 

Przedstawiona oferta jest propozycją Poradni. Istnieje możliwość uzgodnienia tematów i form pomocy w zależności od aktualnych potrzeb Placówki czy też dostosowania tematu do grupy wiekowej.