Przejdź do treści strony
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej

1.W Poradni działają Zespoły Orzekające.

2. Zespoły Orzekające w Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych  przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U.z 2008 r. Nr 173, poz.1072 )

3. Przewodniczącym Zespołów Orzekających jest dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba.

4. Dyrektor Poradni powołuje zespoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka a w przypadku ucznia pełnoletniego na jego wniosek.

5. Zespoły orzekające działają zgodnie z procedurą

6. W skład zespołu wchodzą:

1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu

2) psycholog, pedagog oraz lekarz

3) w skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny

7. Zespoły Orzekające orzekają o:

- potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola ,

- potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

- potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

- potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

8. Poradnia wydaje orzeczenia o :

1/ potrzebie kształcenia specjalnego,

2/ potrzebie  indywidualnego przygotowania przedszkolnego,

3/ potrzebie indywidualnego nauczania 

4/ potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

5/ braku potrzeby kształcenia pecjalnego,

6/ oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2015
  przez: Sławomir Stefański
 • opublikowano:
  26-01-2015 23:13
  przez: Sławomir Stefański
 • zmodyfikowano:
  27-01-2015 19:38
  przez: Sławomir Stefański
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
  odwiedzin: 3449
Dane jednostki:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
42-100 Kłobuck
ul. Ks. Skorupki 46
NIP: 574-180-19-60 REGON: 000715963

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 27 57
fax:
e-mail: pppp@klobuck.pl