Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1.W Poradni działają Zespoły Orzekające.

2. Zespoły Orzekające w Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych  przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U.z 2017 r.  poz.1743 z dn.14.09.2017r )

3. Przewodniczącym Zespołów Orzekających jest dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba.

4. Dyrektor Poradni powołuje zespoły na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka a w przypadku ucznia pełnoletniego na jego wniosek.

5. Zespoły orzekające działają zgodnie z procedurą

6. W skład zespołu wchodzą:

1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu

2) psycholog, pedagog oraz lekarz

3) w skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny

7. Zespoły Orzekające orzekają o:

- potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola ,

- potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

- potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

- potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

8. Poradnia wydaje orzeczenia o :

1/ potrzebie kształcenia specjalnego,

2/ potrzebie  indywidualnego przygotowania przedszkolnego,

3/ potrzebie indywidualnego nauczania 

4/ potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

5/ braku potrzeby kształcenia pecjalnego,

6/ oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka