Przejdź do treści strony
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej

 

1.   Dyrektor Poradni w szczególności:

 1. kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Poradni, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 4. dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  zaopiniowanym  przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 5. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 6. stwarza warunki do działania w Poradni wolontariuszy,
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników. W szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Poradni,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom Poradni,
 3. występowania z  wnioskami,  po zasięgnięciu opinii  Rady  Pedagogicznej w sprawach   odznaczeń,   nagród i   innych   wyróżnień   dla   pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników poradni

3.    Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Poradni.

4.    W Poradni  działa Rada  Pedagogiczna, która  jest kolegialnym  organem  Poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

5.  W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni. W zebraniach Rady  Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

7.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki.

8.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

2) projekt planu finansowego placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2015
  przez: Sławomir Stefański
 • opublikowano:
  31-01-2015 22:27
  przez: Sławomir Stefański
 • zmodyfikowano:
  31-01-2015 22:48
  przez: Sławomir Stefański
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
  odwiedzin: 2618
Dane jednostki:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
42-100 Kłobuck
ul. Ks. Skorupki 46
NIP: 574-180-19-60 REGON: 000715963

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 27 57
fax:
e-mail: pppp@klobuck.pl