Przejdź do treści strony
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

1 .Administratorem danych osobowych jest: Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku, 42-100 Kłobuck , ul. Ks. Skorupki 46, tel. 34 317 2757, e-mail pppp@klobuck.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:

Michał Toborek , e-mail: iod-mt@powiatklobucki.pl

3. Cel przetwarzania: dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i uczniom.

4. Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2018, poz. 996) , ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r. poz.2198 ), ustawa z dnia 15 września 2011 r. o systemie informacji oświatowej ( Dz. U. Z 2017 r., poz. 2159 ), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.199 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz.1743 ), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Z 2014 r., poz. 1170 z późn.zm. )

5. Odbiorcy danych: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych:

osiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do ich przenoszenia , w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to istnieje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego donkonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych, będących wymogiem ustawowym jest obowiązkowe, natomiast podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe , będzie brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. Natomiast niepodanie danych, których podanie jest dobrowolne, nie powoduje żadnych konsekwencji a jedynie może utrudniać realizację ww. celu przetwarzania.

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie prowadzone jest według zasad (kryteriów) określonych w przepisach prawa regulujących realizację ww. celu przetwarzania. Profilowanie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2018
  przez: Sławomir Stefański
 • opublikowano:
  28-05-2018 14:10
  przez: Sławomir Stefański
 • zmodyfikowano:
  27-06-2018 15:00
  przez: Sławomir Stefański
 • podmiot udostępniający:
  Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
  odwiedzin: 678
Dane jednostki:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
42-100 Kłobuck
ul. Ks. Skorupki 46
NIP: 574-180-19-60 REGON: 000715963

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 27 57
fax:
e-mail: pppp@klobuck.pl