Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku, miejsce wykonywania zadań ul. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ppppklobuck.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 07 maja 2019 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01 września 2020 r.

Data ostatniego przeglądu 28 marca 2024 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre zamieszczone artykuły, zdjęcia i załączniki na stronie Poradni zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • W miarę możliwości treści są umieszczane bezpośrednio na stronie zamiast stosowania plików DOC, PDF itp.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi można znaleźć na stronie OnlineOCR

Udogodnienia  na stronie internetowej Poradni:

Na stronie internetowej znajduje się logo z menu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Posiada ono następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • odnośniki na stronie internetowej są oznaczane innym kolorem po wskazaniu na nie kursorem

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-1.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Małgorzata Orzeł , adres e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 317 27 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 Dostępność architektoniczna

Poradnia znajduje się na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego. Wejście główne do budynku: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Następnie schodami na pierwsze piętro. Budynek na chwilę obecną nie posiada wind i informacji głosowych. Przy wejściu do budynku oraz na każdym piętrze znajdują się oznaczenia wizualne i dotykowe obrazujące rozkład pomieszczeń, w tym pomieszczeń Poradni. Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny oraz ogólnodostępny plac parkingowy z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.